تایپ پوستی شما 4 است.

مشخصات تایپ پوستی چهار IV

رنگ پوست قهوه ای روشن ، رنگ چشم قهوه ای تیره و رنگ مو قهوه ای تیره می باشد

پوست حداقل حساسیت به آفتاب را دارد و دچار حداقل سوختگی در معرض آفتاب می شود و همیشه برنزه می شود.

فهرست