تایپ پوستی شما 5 یا 6 است.

مشخصات تایپ پوستی پنج V

رنگ پوست قهوه ای تیره ، رنگ چشم مشکی و یا قهوه ای تیره ، رنگ مو مشکی یا قهوه ای تیره می باشد.

پوست در برابر آفتاب حساس نیست و به ندرت در برابرآفتاب می سوزد و به خوبی برنزه می شود.

مشخصات تایپ پوستی شش VI

رنگ پوست قهوه ای تیره ، رنگ چشم مشکی و یا قهوه ای خیلی  تیره ، رنگ مو مشکی و یا قهوه ای خیلی تیره

پوست در برابر آفتاب حساس نیست و هرگز در برابر آفتاب دچارسوختگی نمی شود و به شدت رنگدانه دارد.

فهرست